Шинэ автомашины зээл
Зээлийн нөхцөл Шинэ автомашин
Онцлог Ашиглаагүй байх
Зээлийн хүү MNT Жилийн 18.00%
Сарын 1.5%
USD Жилийн 16.80%
Сарын 1.4%
Зээлийн дээд хэмжээ Автомашины үнийн дүнгээс хэтрэхгүй
Зээлийн хугацаа Иргэн: 30-н сар хүртэл
Байгууллага: 96-н сар хүртэл
Урьдчилгаа төлбөрийн доод хэмжээ *20 - 40% 
Нэмэлтээр орон сууц, эсвэл бизнесийн зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө барьцаалсан тохиолдолд урьдчилгаа төлбөр 0% хүртэл бууруулна
Зээлийн үйлчилгээний шимтгэл Зээлийн дүнгээс 0.50% (500,000 төгрөг хүртэл)
Автомашин борлуулагч Албан ёсны төлөөлөгч, нийлүүлэгч байгууллага
Цахилгаан автомашины зээл
Зээлийн нөхцөл Цахилгаан автомашин
Шинэ Хуучин
Зээлийн онцлог Ашиглаагүй байх Үйлдвэрлэсэн оноос хойш 10 жил болон түүнээс доош ашигласан (улсын дугаар авсан болон аваагүй автомашин)
Зээлийн хүү төгрөг * Жилийн 16.80% (сарын 1.40%)
Зээлийн дээд хэмжээ Автомашины үнийн дүнгээс хэтрэхгүй 100.0 сая төгрөг
Зээлийн хугацаа Байгууллага 96 сар хүртэл 48 сар хүртэл
Иргэн 30 сар хүртэл 30 сар хүртэл
Урьдчилгаа төлбөрийн доод хэмжээ 10% (орон сууц, бизнесийн зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө барьцаалбал 0% хүртэл бууруулж болно)
Автомашин борлуулагч Албан ёсны төлөөлөгч, нийлүүлэгч байгууллага Автомашин борлуулагч
Зээлийн үйлчилгээний шимтгэл Зээлийн дүнгээс 0.50% (500,000 төгрөг хүртэл)
Ногоон болон Эко автомашины зээлийн бүтээгдэхүүн
Үзүүлэлт Нөхцөл
Зээлийн дүн Автомашины үнийн 100% хүртэл
Урьдчилгаа төлбөр 0-20%
Үл хөдлөх барьцаалсан тохиолдолд урьдчилгаа төлбөр 0%
Хүү /сарын/ 1.2% - Цахилгаан машин
1.25% - Хосолсон хөдөлгүүрт /Гибрид/
Хүү /жилийн/ 14.4% - Цахилгаан машин
15% - Хосолсон хөдөлгүүрт /Гибрид/
Хугацаа Тогтмол болон бизнес орлоготой бол 30 сар хүртэл
Бизнесийн орлоготой бол 96 сар хүртэл
Зээлийн шимтгэл Зээлдэгчээс- 1% / Max 1.0 сая төгрөг/
Зээлийн эргэн төлөлт Сар бүр тэнцүү төлөлттэй байх
Даатгал Автомашины иж бүрэн даатгалд хамруулах /Мандал, Миг, Практикал, Номин, Хаан, Мөнх/
Зээлийн барьцаа Худалдан авч буй автомашин
Үл хөдлөх барьцаалсан тохиолдолд тухайн үл хөдлөх
Тавигдах шаардлага Үйлдэрлэсэн хугацаа сүүлийн 10 жил дотор байх
100% Цахилгаан автомашин
Хослосон хөдөлгүүртэй /Гибрид/
Ерөнхий нөхцлийн дагуу
“Моннис Моторс” ХХК-тай хамтран олгох автомашины зээлийн бүтээгдэхүүний ТУСГАЙ нөхцөл
Үзүүлэлт Нөхцөл
Автомашины төрөл Моннис Моторс ХХК -аас шинэ автомашин худалдан авах
Зээлийн дүн Автомашины үнийн 80% хүртэл
Урьдчилгаа төлбөр 20%
Хүү /сарын/ 1.4%
Хүү /жилийн/ 16.8%
Хугацаа Цалингийн орлоготой бол 30 сар хүртэл
Бизнесийн орлоготой бол 96 сар хүртэл
Зээлийн шимтгэл Зээлдэгчээс- 0.5% / Max 1.0 сая төгрөг/
Зээлийн эргэн төлөлт Сар бүр тэнцүү төлөлттэй байх
Даатгал Автомашины иж бүрэн даатгалд хамруулах /Мандал, Миг, Практикал, Номин, Хаан, Мөнх/
Зээлийн барьцаа 20% буюу түүнээс дээш урьдчилгаа төлбөр төлсөн бол худалдан авч буй автомашин
Ногоон тээврийн хэрэглээний зээл
Нөхцөл Цалингийн орлоготой харилцагч Бизнесийн орлоготой харилцагч
Зээлийн хэмжээ Худалдан авч буй тээврийн хэрэгслийн үнийн дүнгээс хэтрэхгүй Худалдан авч буй тээврийн хэрэгслийн үнийн дүнгээс хэтрэхгүй
Зээлийн хүү /сарын/ 1.2% 1.3-1.4%
Зээлийн хүү /жилийн/ 14.4% 15.6-16.8%
Зээлийн хугацаа 30 хүртэлх сар 84 хүртэлх сар
Барьцаа хөрөнгийн шаардлага 100 сая төгрөгөөс дээш бол үл хөдлөх хөрөнгө нэмж барьцаална 100 сая төгрөгөөс дээш бол үл хөдлөх хөрөнгө нэмж барьцаална
Шинэ автомашины лизинг
Онлайн тээврийн хэрэгслийн лизингийн нөхцөл
Нөхцөл Цалингийн орлоготой харилцагч Бизнесийн орлоготой харилцагч
Зээлийн хэмжээ 50 сая хүртэл 50 сая хүртэл
Зээлийн хүү /жилийн/ 19.2% 20.4%
Зээлийн хугацаа 24 хүртэлх сар 25-30 хүртэлх сар
Урьдчилгаа төлбөр 20% 20%
Салбар нэгж дээр судлах шинэ автомашины зээл
Нөхцөл Цалингийн орлоготой харилцагч Бизнесийн орлоготой харилцагч
Зээлийн хэмжээ Худалдан авч буй тээврийн хэрэгслийн үнийн дүнгээс хэтрэхгүй Худалдан авч буй тээврийн хэрэгслийн үнийн дүнгээс хэтрэхгүй
Зээлийн хүү /сарын/ 1.5% 1.5%
Зээлийн хүү /жилийн/ 18% 18%
Зээлийн хугацаа 30 хүртэлх сар 96 хүртэлх сар
Урьдчилгаа төлбөр 20% 20%
Хуучин автомашины лизинг

/Монгол Улсад ашиглаж байгаагүй, улсын дугаар аваагүй/

Хуучин (МУ-д ашиглагдаагүй) тээврийн хэрэгсэл худалдан авах тохиолдолд зээлийн хэмжээ нь 50.0 сая төгрөгнөөс дээш тохиолдолд үл хөдлөх хөрөнгө нэмж барьцаална.

Онлайн тээврийн хэрэгслийн лизингийн нөхцөл
Нөхцөл Цалингийн орлоготой харилцагч Бизнесийн орлоготой харилцагч
Зээлийн хэмжээ 50 сая хүртэл 50 сая хүртэл
Зээлийн хүү /жилийн/ 19.2% 20.4%
Зээлийн хугацаа 24 хүртэлх сар 25-30 хүртэлх сар
Урьдчилгаа төлбөр 20% 20%
Салбар нэгж дээр судлах шинэ автомашины зээл
Нөхцөл Цалингийн орлоготой харилцагч Бизнесийн орлоготой харилцагч
Зээлийн хэмжээ 80 сая хүртэл 80 сая хүртэл
Зээлийн хүү /жилийн/ 21.6% 22.8%
Зээлийн хугацаа 30 хүртэлх сар 96 хүртэлх сар
Урьдчилгаа төлбөр 20% 20%
Шинэ автомашин
Зээлийн нөхцөл
Дээд хэмжээ Худалдан авч буй автомашины үнийн дүнгээс хэтрэхгүй
Дээд хугацаа 60 сар хүртэл – бизнесийн орлоготой бол
30 сар хүртэл – цалингийн орлоготой бол
Урьдчилгаа төлбөр 10%
Зээл олгох валют Төгрөг Ам.доллар
Зээлийн хүү 20.40%-24.00% 12.00%-16.80%
Зээл олгосны шимтгэл 0.50% хүртэл буюу дээд хэмжээ 1.5 сая төгрөг
Өргөдлийн хураамж 10,000
Хуучин МУ-д явж байгаагүй автомашин
Зээлийн нөхцөл
Дээд хэмжээ Худалдан авч буй автомашины үнийн дүнгээс хэтрэхгүй
Дээд хугацаа 60 сар хүртэл – бизнесийн орлоготой бол
30 сар хүртэл – цалингийн орлоготой бол
Урьдчилгаа төлбөр 10-20%
Зээл олгох валют Төгрөг Ам.доллар
Зээлийн хүү 20.40%-24.00% 12.00%-16.80%
Зээл олгосны шимтгэл 0.50% хүртэл буюу дээд хэмжээ 1.5 сая төгрөг
Өргөдлийн хураамж 10,000
Хуучин МУ-д явж байсан автомашин
Зээлийн нөхцөл
Дээд хэмжээ Худалдан авч буй автомашины үнийн дүнгээс хэтрэхгүй
Дээд хугацаа 48 сар хүртэл – бизнесийн орлоготой бол
30 сар хүртэл – цалингийн орлоготой бол
Урьдчилгаа төлбөр 25%
Зээл олгох валют Төгрөг Ам.доллар
Зээлийн хүү 20.40%-24.00% 12.00%-16.80%
Зээл олгосны шимтгэл 0.50% хүртэл буюу дээд хэмжээ 1.5 сая төгрөг
Өргөдлийн хураамж 10,000
Капитрон банкны картаар цалингаа авдаг харилцагчдад зориулсан нөхцөл
Зээлийн нөхцөл
Дээд хэмжээ 20,000,000 төгрөг хүртэл
Дээд хугацаа 30 сар хүртэл
Урьдчилгаа төлбөр 0%
Зээл олгох валют Төгрөг Ам.доллар
Зээлийн хүү 20.40%-24.00% 12.00%-16.80%
Зээл олгосны шимтгэл 0.50% хүртэл буюу дээд хэмжээ 1.5 сая төгрөг
Өргөдлийн хураамж 10,000
Ногоон автомашины зээл
Зээлийн нөхцөл
Зээлийн хэмжээ Худалдан авч буй автомашины үнийн дүнгээс хэтрэхгүй
Шинэ автомашины зээлийн хугацаа 96 сар /бизнесийн орлоготой/
48сар /цалингийн орлоготой/
Хуучин автомашины зээлийн хугацаа 48 сар хүртэл /бизнесийн орлоготой/
30 сар /цалингийн орлоготой/
Сарын хүү 30 сар хүртэл: 1.3%
30 сараас дээш: 1.4%
Жилийн хүү 30 сар хүртэл: 15.6%
30 сараас дээш: 16.8%
Зээлийн урьдчилгаа, барьцаа 0-20%
Нэмэлтээр урьдчилгаа төлбөртэй тэнцэхүйц хэмжээний үнэлгээтэй үл хөдлөх хөрөнгө барьцаалах тохиолдолд 0%
Автомашины зээл
Зээлийн нөхцөл Nissan Patrol Y62 Nissan Leaf Nissan Patrol Y62, Leaf -ээс бусад загвар
Вальютын төрөл Төгрөг Төгрөг Төгрөг
Зээлийн дээд хэмжээ Автомашины үнийн 90% хүртэл Автомашины үнийн 80% хүртэл Автомашины үнийн 90% хүртэл
Урьдчилгаа >10% >20% >10%
Хугацаа 96 хүртэл сар
Цалингийн орлоготой бол <30 сар
48 хүртэл сар
Цалингийн орлоготой бол <30 сар
96 хүртэл сар
Цалингийн орлоготой бол <30 сар
Хүү Сараар 1.7% 1.2% 1.8%
Жилээр 20.4% 14.4% 21.60%
Зээл олгож буй байршлууд Лизингийн газар Лизингийн газар Лизингийн газар